พช.โคราช ลงพื้นที่เร่งรัด พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 14 มิ.ย.64 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากช่อง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบร่วมติดตามและให้ข้อมูลในการตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน

ในการนี้นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้มีการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ เป็นไปตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ควบคุมและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ และตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ในพื้นที่จำนวน 8 แปลง ดังนี้

1. พื้นที่ครัวเรือนนายธรรมรัตน์ สมุโชติ บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่
2. พื้นที่ครัวเรือนนายชรินทร์ มงคลพร บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่
3. พื้นที่ครัวเรือนนายชูชาติ มงคลพร บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 1 ไร่
4. พื้นที่ครัวเรือน น.ส.อัญชลี มงคลพร บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่
5. พื้นที่ครัวเรือนนายโชคชัย มงคลพร บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่
6. พื้นที่ครัวเรือนนายมานิตย์ สิมะวลารัตน์ บ้านคลองชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่
7. พื้นที่ครัวเรือน น.ส.ธัญลักษณ์ คงเพียรธรรมบ้านไทยเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 1 ไร่
และ 8. พื้นที่ครัวเรือนนายสุพจน์ เลิศลัทธภรณ์ บ้านเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำแดง พื้นที่ 3 ไร่

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน