ปลัดกทม.คนใหม่ มอบนโยบายทำงาน ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนส์ ตั้งเป้าดูแลปชช.ให้มีความสุข ย้ำ ผอ.เขต ลงพื้นที่ต่อเนื่อง อย่านั่งอยู่ห้องทำงาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นายขจิต ชัชวานิช ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบนโยบายการทำงานให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนส์ ว่า มีหลายเรื่องที่จะทำ เรื่องแรก เรื่องการศึกษา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการที่ 10 มาเป็นแนวทางในทางปฏิบัติงาน โดยจะมีการปรับปรุง แผนการสอนของศูนย์เด็กเล็ก (และครอบคลุมถึงชั้นอนุบาล – ป.2 )

โดยจัดให้มีการกำหนดแผนการสอนที่พิจารณาหลักจิตวิทยาเด็ก และพัฒนาการของเด็ก และจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย รวมทั้งนักเรียน จะต้องมีพื้นฐานภาษาที่3 สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ได้

นอกจากนี้ใน1โรงเรียน จะต้องมี 1 อาชีพ โดยโรงเรียน ทั้ง 437 โรง จะต้องพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาอาชีพเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพ โดยแทรกแนวคิดและหลักปฏิบัติในการเป็นคนมีคุณธรรม และพลเมืองที่ดีของบ้านเมืองผ่านตำราเรียน กิจกรรมและวิธีการ รวมถึงกระบวนการที่เหมาะสม

ส่วนการบริหารจัดการน้ำ และการระบายน้ำ จะใช้สิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นมาตรการก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ประตูระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ท่อขนส่งน้ำ และขยายท่อระบายน้ำ ในถนนสายหลักให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การหาพื้นที่แก้มสิงเพิ่มเติม ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (Water Bank) ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำ

รวมทั้งขุดลอก คู คลอง ให้ครบ100% ปรับปรุงท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ต่าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สูงสุด ควบคู่กับการจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำสำารารณะให้อยู่ในมาตรฐานตลอดจน อาศัยความร่วมมือกับประชาชน ชุมชนและกลุ่มอาสาสมัคร ในการดูแลรักษาคลอง ผ่านเครือข่าย ความร่วมมือ

สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร (Slim & Smar) จะเชื่อมโยงการบริการ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว สอดคล้องกับหลักการของพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ รวมทั้งให้รีบทบทวนและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติฯ ให้สอคคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนพิจารณาปรับลดขนาด/ โครงสร้างของหน่วยงาน

ส่วนแนวทางการดูแลกลุ่มเปราะบาง ให้เขตลงพื้นที่ค้นหา คนด้อยโอกาส/คนยากจน/กลุ่มเปราะบาง เพื่อให้การช่วยเหลือหรือนำเข้าสู่ระบบสวัสดิการของรัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพ การจัดหาอุปกรณ์ การให้การศึกษา การดูแลที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนพัฒนาคนทุกวัย

อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำ ผอ.เขต ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มากกว่านั่งอยู่ห้องทำงาน รวมทั้งดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดี โดยมีเป้าหมายทำให้ประชาชนมีความสุข เพราะถ้าดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดี กิจการในเขตจะไม่ดี ส่งผลให้การบริการประชาชนไม่ดีไปด้วย นอกจากนี้ การให้บริการประชาชน ต้องรวดเร็วและถูกต้อง ตลอดจนสำนักงานเขต จะต้องสะอาดและสวยงามด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน