กรมชลประทาน จัดโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่คลองร้อยสายเมืองสุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ ส่งผลประโยชน์พี่น้องประชาชน

28 พ.ย. 66 – ที่ห้องประชุมโรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)

ร่วมเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่คลองร้อยสาย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแทนหน่วยงาน และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 1 ร้อยคน

นายสมสวัสดิ์ กล่าวว่า ความเป็นมาของโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่คลองร้อยสาย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องจาก พื้นที่คลองร้อยสายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ครอบคลุม 6 ตำบล

ประกอบด้วย ตำบลบางใบไม้ ตำบลบางซนะ ตำบลคลองฉนาก ตำบลบางไทร ตำบลคลองน้อย และตำบลบางโพธิ์ โดยเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างคลองพุนพิน และแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาวประมาณ 149 กิโลเมตร ในพื้นที่ประมาณ 70,000 ไร่ โดยมีคลองบางสายมีน้ำไหลลงสู่ทะเล

เนื่องจาก พื้นที่คลองร้อยสายมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเมื่อฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำหลากจากคลองพุนพินและแม่น้ำตาปีเอ่อเข้ามาในพื้นที่คลองร้อยสายแล้วจะไหลลงสู่ทะเล ปัจจุบันพบว่า คลองเหล่านี้มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพ น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน รวมถึงระบายน้ำหลากไม่ทัน ทำให้น้ำท่วมซ้ำซาก

ดังนั้นการศึกษาจำเป็นต้องศึกษาสภาพปัจจุบันของศักยภาพการไหลของน้ำของแต่ละคลอง และปริมาณน้ำหลากที่ไหลเข้าในพื้นที่ โดยจะต้องพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหา แล้วคัดเลือกโครงการดังกล่าวนำมาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่กระบวนการก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่คลองร้อยสาย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายเกื้อศักดิ์ กล่าวว่า วัตุประสงค์ของการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่คลองร้อยสาย เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่คลองร้อยสาย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่คลองร้อยสาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาภาพรวมทั้งระบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม และความเห็นของประชาชน

ดังนั้นเมื่อมีการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่คลองร้อยสายแล้วเสร็จจะส่งผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชน คือ 1. สามารถบรรเทาอุทกภัย ลดพื้นที่น้ำท่วม ระดับความลึกรวมทั้งระยะเวลาท่วมขังทำให้สามารถระบายน้ำท่วมได้เร็วขึ้นบริเวณคลองร้อยสาย อำเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภคในบริเวณพื้นที่คลองร้อยสายตามภาระกิจของกรมชลประทาน 3. สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนวคลองต่างๆ ได้ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน