ด่วน วิงสแปนฯ บริษัทลูกบินไทย เลิกจ้าง 2,600 คน อ้างพิษโควิดทำให้การบินไทยต้องหยุดบิน และอยู่ระหว่างเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา นายโอม พลาณิชย์ กรรมการบริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด และรักษาการ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ลงนามในประกาศบริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด ที่ 19/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงาน

โดยประกาศระบุว่า ด้วยการแพร่ระบาดของโรโควิด-19 ได้ทำให้ธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบอย่างมาก รวมถึง บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ที่เป็นผู้จัดส่งแรงงงานให้แก่สายการบินในประเทศไทยด้วย แม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระให้แก่พนักงาน ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการโดยมีมาตรการต่างๆ ในการปรับลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทลงอย่างต่อเนื่อง

แต่จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด กอร์ปกับแรงงานที่ยังคงได้รับการว่าจ้างมีอยู่จำนวนไม่มาก ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง และมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานที่บริษัทฯ ให้หยุดงานชั่วคราวจำนวนมาก จนทำให้ต้องประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต่อเนื่องอย่างรุนแรง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายลงอีก ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้พนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด-19 และจากผู้ว่าจ้างแรงงานหลักคือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประสบปัญหาต้องประกาศหยุดทำการบินทั้งหมดชั่วคราว และปัญหาการเงินซึ่งอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลาง ทำให้บริษัท ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงการกลับมาว่าจ้างแรงงานของผู้ว่าจ้าง และยังไม่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่า จะมีการว่าจ้างแรงงานในอนาคตเมื่อใด และจำนวนเดิมหรือไม่

ด้วยปัญหาการเงินที่ต่อเนื่องอย่างรุนแรง ของบริษัทฯ ดังกล่าวทำให้เป็นสิ่งยากต่อการตัดสินใจของ บริษัทฯ ที่ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ ไม่สามารถว่าจ้างพนักงานที่บริษัทฯ ให้หยุดงานในปัจจุบันได้อีกต่อไป

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่บริษัทฯได้มีประกาศให้หยุดงาน เพราะเหตุจำเป็น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2563 ทั้งนี้ไม่รวมถึงคณะกรรมการสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย และพนักงานปัจจุบันที่เป็นผู้พิการ หรือหากพนักงานยังไมประสงค์ให้เลิกจ้างให้พนักงานแสดงความจำนงขอลาหยุด โดยไม่รับค่าจ้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 เดือน และให้การลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างเริ่มตั้งแต่ 1ก.ย.2563 เป็นต้นไป

บริษัฯขอขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานจะเข้าใจถึงสถารการ์และความจำเป็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้บริษํทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นรายบุคคล พร้อมกับจะแจ้งรายชื่อพนักงานที่จะเลิกจ้างแก่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อให้พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะทยอยจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหยดให้พนักงานภายในระยะเวลา 1ปี นับจากวันที่การเลิกจ้างมีผลหรือเมื่อบริษัทฯ กลับมามีสภาพคล่องทางการเงินดีแล้วต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาไม่จ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้พนักงานแต่อย่างใด แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความสามารถทางการเงินขณะนี้ ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องขยายเวลาการจ่ายเงินดังกล่าวออกไปอีกสักระยะหนึ่ง อีกทั้งหากเริ่มมีการว่าจ้างแรงงานจากบริษัทผู้ว่าจ้าง บริษัทจะพิจารณารับพนักงานกลับเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประกาศเลิกจ้างครั้งนี้ ทำให้พนักงาน บริษัทวิงสแปนฯ ประมาณ 2,600 คน ถูกเลิกจ้างและตกงานทันที โดยบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นบริษัทลูกที่บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) โดยมีผู้แทนของบริษัท การบินไทยฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีนายโอม พลาณิชย์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด และคำรงตำแหน่งรักษาการ กรรมการผู้จัดการ ในบริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

โดยปัจจุบันบริษัทการบินไทย มีการจัดจ้างบริษัททั้ง 2 ให้ทำหน้าที่รับจ้างดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการ ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น(กราวน์เซอรวิส) ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายช่าง ฝ่ายคาร์โก้ เป็นต้น

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน