เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเจ้าคุณมีชัย วัดหงส์รัตนารามขึ้นเป็นพระธรรมวชิรเมธี

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ โดยเนื้อความระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระเทพปริยัติมุนี เป็น พระธรรมวชิรเมธี ศรีปริยัตยาคม อุดมศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดเมธีวรวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

อย่างไรก็ตาม พระเทพปริยัติมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ของพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. และพล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผบ.ทบ.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน