วันที่ 4 เม.ย. รายงานข่าวจากท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เปิดเผยถึง ผลการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) ณ วันที่ 3 เม.ย.63 เวลา 00.00 – 23.59 น.ว่า มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 138 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 84 เที่ยวบิน ขาออกจำนวน 42 เที่ยวบิน ขาเข้าจำนวน 42 เที่ยวบิน

โดยมีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ณ สนามบินจำนวนทั้งสิ้น 5,336 คน โดยเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 2,834 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออกจำนวน 2,051 คนและผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 783 คน เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ผู้โดยสารลดลง 97 %

โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 783 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยงและในส่วนผู้โดยสารขาออกจำนวน 2,051 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยง

โดยในวันที่ 3 เม.ย. มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 1 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 214 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 213 คน ซึ่งในจำนวนนี้ไม่มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay)

หลัง 4 เม.ย. กักตัว ทุกคน

ทั้งนี้ ตามที่รัฐมีการกำหนดการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานทั่วประเทศในช่วงเวลาประมาณ 22.00 -04.00 น. โดยเริ่มตั้งเเต่วันที่ 3 เม.ย. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และประกาศขอความร่วมมือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย

ดังนั้นผู้โดยสารที่เข้ามาประเทศไทยจากเที่ยวบินที่มาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เป็นต้นไปต้องถูกกักตัว ตามมาตรการ ที่รัฐกำหนด (state quarantine) โดยรัฐจะจัดพื้นที่กักตัวไว้ให้เป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอความร่วมมือญาติผู้โดยสารทุกท่านงดมารอรับที่สนามบิน เนื่องจากทางการจะจัดรถไปส่งยังสถานที่ที่ได้กำหนด อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการประสานการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สายการบิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2 และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน