Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 27 ต.ค. 2563

“ซีพี-ทรู”ร่วมเปิดศูนย์ฝึกอบรมคนออทิสติก แค่ตระหนักรู้มีโอกาสหาย-ไม่เป็นภาระสังคม

3 เม.ย. 2562 - 15:12 น.

การใช้ชีวิตในแต่ละวัน ของ แม่ พ่อ หรือ ครอบครัวที่มี ลูก หลานเป็นเด็กออทิสติกมันชั่งอยากเย็นเหลือเกิน กว่าวันเวลาจะเคลื่อนผ่านไปได้ ยากจนหลายครอบครัวท้อ หลายครอบครัวต้องประสบปัญหา ด้านสังคม ไม่พ่อ หรือ แม่ ต้องออกจากงานมาดู หรือแย่ไปกว่านั้น ถ้าบ้านไหน เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือคุณพ่อเลี้ยงเดียว ลูก หลาน หรือบุคคลออทิสติก ก็จะเป็นภาระอันหนักอึ้ง

เมื่อลูกเป็นออทิสติก การอยู่ในสังคม การศึกษา การเอาตัวรอดจากภัยรอบข้าง คือความกังวลต่างๆนานา กังวลไม่ถึงอนาคตหาก ลูกต้องอยู่คนเดียวจะทำอย่างไร จะหาเลี้ยงชีพอย่างไร จะมีชีวิตอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสังคม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี และ ทรู จึงร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติกขึ้น พร้อมกับรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก World Autism Awareness Day (WAAD) เป้าหมายเพื่อพัฒนากลุ่มออทิศติกที่เข้าไม่ถึงโอกาสทางสังคม เพื่อเตรียมพร้อมด้านการศึกษา อาชีพ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างยั่งยืน

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) กล่าวว่า เพื่อรณรงค์ตระหนักรู้เรื่องออทิศติก ตามข้อตกลงกับองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เนื่องจากขณะนี้จำนวนคนเป็นออทิสติกในโลกเพิ่มขึ้นล่าสุดตัวเลขผู้ป่วยออทิสติกมีจำนวน 1 คน ต่อประชากร 59 คน จากปี 2559 ตัวเลขผู้ป่วยออทิสทิก 1 คนต่อประชากร 64 คน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มออทิสติกเพิ่มขึ้น แต่อาจเป็นเพราะเครื่องมือกลั่นกรองดีขึ้น และความต้องการให้เด็กลุ่มออทิสติกเข้าสู่ระบบฟื้นฟูดูแลเร็วขึ้น

“วันนี้กลุ่มคนที่เป็นออทิสติกสามารถฟื้นฟู พัฒนาและหายได้ การเปิดศูนย์ฝึกอบรมฯ เพื่อเป้าหมายพัฒนาคนกลุ่มนี้ให้เต็มศักยภาพหากสังคมให้โอกาส ครอบครัวตระหนักรู้ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้กลุ่มคนพิการคนที่เป็นออทิสติก สามารถใช้ชีวิตได้อิสระ เรียนรู้ ทำงานได้ มูลนิธิได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เด็กที่บางคนพูดไม่ได้ สามารถพูดได้ บางคนทำงานไม่ได้สามารถทำงานได้ ต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูและส่งเสริมให้กลุ่มออทิหากผู้ปกครองรู้เร็วฟื้นฟูเร็วให้เหมาะกับศักยภาพของเขา คนกลุ่มนี้สามารถทำงานได้ มีชัวิตไอยู่ได้ในสังคมโดยไม่เป็นภาระใคร”

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหารบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีจะช่วยขยายผลให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กออทิสติกให้พ่อ แม่เข้าใจ กลุ่มซีพี จะเร่งสร้างความตระหนักรู้ผ่านโครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก WAAD ผ่านศูนย์มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อให้สังคมเรียนรู้ว่าเด็กออทิสติก หรือเด็กพิเศษมีความสามารถเฉพาะและหลากหลาย

กลุ่มซีพี และทรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย ได้ร่วมกันจัดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพบุคคออทิสติกระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซี่ยน ศูนย์นี้จะให้คำปรึกษาสำหรับผู้ปกครอง บุตรหลาน ที่เป็นเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน มีบุคคลออทิศติกเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพอิสระ อาทิ งานคอมพิวเอร์ อบรมธุรกิจกาแฟ งานปั้น งานประดิษฐ์ งานสกรีน งานน้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้นจำนวนกว่า 700 คน กลุ่มทรู รับเข้าทำงานจำนวน 63 คน ผลผลิตบาริสต้าออทิสติก บรรจุเข้าทำงานในร้ายการแฟ True Coffe จำนวน 5 คนและประกอลบอาชีพอิสระ 7 คน เกิดกลุ่มวิสหกิจชุมชน เพื่อสังคม 3 กลุ่ม ได้แก่
1.ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มออทิสติก For All Coffe มีบาริสต้า 7 คน ปัจจุบันมี 3 สาขา
2.ธุรกิจเพื่อสังคม Ary Story By Autisticthai ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านมาการรมหลักสูตรงานพิมพ์ งานสกรีน รวมตัวกันจัดตั้ง กลุ่มศิลปะ ผลิตและพัฒนางานศิลปะ สู่ผลิตภัณฑ์และการจำหน่าย
3.ธุรกิจเพื่อสังคมออทิสติกไทย กลุ่มนี้จะดำเนินการด้านเอกสาร ทำนามบัติ และรับงานจากเอกชน

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ในแต่ละปีกระทรวงพม.ใช้งบประมาณในการสงเคราะห์กลุ่มคนพิการประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท หรือ 800 บาท/คน/เดือน โดยกลุ่มคนพิการที่ขึนทะเบียนทั่วประเทศมีประมาณ 2 ล้านคน แต่สำนักงานสถิติระบุว่ามีประมาณ 3.7 ล้านคน โดยกลุ่มคนพิการ 15% เป็นกลุ่มพิการตั้งแต่เกิด และอีก 85% เป็นพิการภายหลัง อันเกิดจากป่วยไข้ อาทิ คนไข้ติดเตียง คนแก่หูหนวกถาวร เป็นต้น

ส่วนจำนวนออทิสติก พม.ประมาณไว้ทั่วประเทศน่าจะมีประมาณ 3 แสนคน แต่มีลงทะเบียนไว้ประมาณ 1.33 หมื่นคน ดังนั้นองเร่งดำเนินการรณรงค์ให้ผู้ปกครองได้ตระหนักรู้ว่าออทิสติกถ้ารู้เร็วก็มีโอกาสหาย หรือใช้ชีวิตปกติได้ เพื่อไม่ให้กลุ่มออทิสติกเป็นภาระกับสังคม ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อ ผู้ปกครองอายุมาก แก่เฒ่า และเสียชีวิต

ทพญ.ปิยพรรณ ปิยมาตย์ อายุ 49 ปี แม่เด็ก นายธิษณ์ ธรรมวิเศษ อายุ 19 ปี เด็กออทิสติก มีความสามารถในการเล่นดนตรีทั้งตนดรีสากลและดนตรีไทย กล่าวทั้งน้ำตา ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่า การมีลูกเป็นออทิสติก ต้องยอมรับให้ได้ และเลือกว่าเราจะเดินไปทางไหน เพราะในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเป็นออทิสติก ต้องพาลูกตามฝันของตัวเอง ลูกชอบเล่นตนดรี เล่นได้ทั้งดนตรีไทยและสากล คุณแม่เลยตั้งวงเพื่อเป็นนักร้องให้ลูก ภายใต้ชื่อวง Mom & Son จะปล่อยชิงเกิลแรกวันแม่

“ทุกวันนี้แม่ลืมฝันของตัวเอง เพราะต้องพาลูกตามฝัน ไปให้สุดทาง ก่อนหน้านี้ลูกเคยเรียนโรงเรียนคู่ขนาน เพราะแม่ต้องการให้ลูกอยู่ในสังคมได้ คิดตลอดเวลาทำอย่างไรให้สังคมยอมรับ แต่ลูกไม่มีความสุข กลุ่มเพื่อน ผู้ปกครองเค้าแสดงความไม่พอใจ ไม่ชอบ ที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วมชั้น ทำให้ลูกชายมีปมด้อย รู้สึกไม่เหมือนคนอื่น แม่ ไม่ได้โกรธเขานะ เค้าแต่ลูกเราไม่สบายไม่ใช่ตัวปัญหา ทำไมสังคมไม่ให้โอกาส ลูกไม่ได้เป็นโรคติดต่อ เมื่อมาอยู่ในมูลนิธิ มูลนิธิให้โอกาส มูลนิธิทำให้แม่และลูกรู้คุณค่า และเห็นศักยภาพของลูก ที่สังคมภายนอกอาจมองไม่เห็น”

นางสมคิด สุทธิพรม อายุ 59 ปี ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกออทิสติกในกาฬสินธุ์มีประมาณ 100 คน และต้องต้นหาและทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อให้นำเด้กมาเร่งฟื้นฟู พัฒนาอาชำให้เขาสามารถอยู่ได้โดยลำพังไม่เป็นภาระสังคม

“กลุ่มคนออทิศติก”เป็นกลุ่มที่ยังพิสูจน์ทางการแพทย์ไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ แต่เมื่อเขาเกิดมาแล้ว เขาต้องไม่เป็นภาระกับสังคม ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง ต้องใช้ชีวิตได้ตามลำพังหากพ่อแม่แก่และเสียชิวิตไป "

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ “ซีพี-ทรู”ร่วมเปิดศูนย์ฝึกอบรมคนออทิสติก แค่ตระหนักรู้มีโอกาสหาย-ไม่เป็นภาระสังคม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง