‘บิ๊กป้อม’ ห่วงชาวกทม. สั่งเตรียมแผนรับมือฤดูฝน พร้อมติดตามผลงานฟื้นฟูคลองแสนแสบครบทุกมิติ

10 มิ.ย. 2564 - 19:30 น.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบทั้งระบบ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 84 โครงการ โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน โดยในกรณีเกิดน้ำหลากจากพื้นที่เหนือกรุงเทพฯ ให้ดำเนินการเบี่ยงปริมาณน้ำหลากไม่ให้เข้าพื้นที่โดยใช้คลองแนวขวาง และคลองแนวดิ่ง ตัดปริมาณน้ำหลากบางส่วนเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำบางปะกง ใช้ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำระบายน้ำออกจากคลอง

ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือให้ระบายลงสู่คลองแนวดิ่ง ได้แก่ คลอง 1 ถึง คลอง 17 คลองพระองค์ไชยานุชิด และคลองด่าน เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองชายทะเล ซึ่งมีการติดตั้งสถานีสูบน้ำทั้งหมด 12 สถานี สำหรับเร่งระบายน้ำหลากออกสู่ทะเลโดยเร็ว ในส่วนของกรณีมีฝนตกหนักในพื้นที่ กทม. ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน มอบหมายให้กรมชลประทานใช้สถานีสูบน้ำบริเวณรอยต่อกรุงเทพฯ สูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองชลประทาน ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำและอ่าวไทยต่อไป สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน บริเวณเขตพระนครจะลดระดับน้ำตามแผน เพื่อใช้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำฝน และควบคุมระดับน้ำให้เหมาสมต่อการเดินเรือในคลองด้วย


นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และโครงการบำบัดน้ำเสียตลอดแนวคลองแสนแสบและคลองสาขา เพื่อให้โครงการมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และในวันนี้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

สำหรับแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ดำเนินการโดย 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 84 โครงการ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 นั้น ที่ประชุมมีมติให้กรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดดำเนินการเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการได้ตามแผนต่อไป

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม จึงมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์คลองแสนแสบในมิติด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ภายใต้แนวคิด “หันหน้าเข้าคลอง”

เพื่อใช้ในการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนเม.ย.-เดือนก.ย. 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า ความสำเร็จในการพัฒนาคลองแสนแสบ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีส่วนร่วมพัฒนาคลองในมิติต่างๆ ทำให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างการตระหนักรู้ในการไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลอง การพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้นตามค่ามาตรฐาน การนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และแผนการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้คลองแสนแสบใสสะอาดและกลับมามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไป

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘บิ๊กป้อม’ ห่วงชาวกทม. สั่งเตรียมแผนรับมือฤดูฝน พร้อมติดตามผลงานฟื้นฟูคลองแสนแสบครบทุกมิติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง