รายงานข่าวจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DIGITAL COUNCIL OF THAILAND) มีมติให้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานสภาดิจิทัลฯ ต่ออีกหนึ่งสมัยในวาระปี พ.ศ. 2564-2566 หลังจากที่หมดวาระในสมัยแรก ปี พ.ศ. 2562-2564 ไปเมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา

นายศุภชัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาดิจิทัลฯ มีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล 22 สมาคม และอีก 70 องค์กร ประกอบด้วยนิติบุคคลและบุคคลธรรมดารวมแล้วกว่า 4,000 ราย ทั้งนี้ ยังคงมีความตั้งใจและเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสมาชิก

ที่สำคัญคือสภาดิจิทัลฯ พร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีดิจิตอลและเทคโนโลยี 4.0 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในทุกมิติ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน Digital Culture และ Startup เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ จะสานต่อภารกิจ 5 เสาหลักที่เป็นยุทธศาตร์ของสภาฯ ได้แก่ 1. การกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิตอล 2. การสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3. การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิตอล 4. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล

5. การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค โดยทุกพันธกิจจะคำนึงถึงการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้เพิ่มการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน Digital Culture และ Startup เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิตอล และพัฒนาคนในชาติให้มีทักษะและศักยภาพด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานของสภาดิจิทัลฯ ในสมัยที่นายศุภชัย ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ สมัยแรก มีผลงานโดดเด่นที่น่าสนใจ อาทิ การจัดทำตัวชี้วัด (Digital Index) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิตอลของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ การยกระดับความรู้ด้านดิจิตอล Upskill และ Reskill แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลฯ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

การพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลของคนไทยผ่านโครงการ DCT digital U โดยร่วมกับพันธมิตรทั้งระดับประเทศและระดับโลก เช่น Microsoft, Accenture, Oracle, SET e-Learning, CHULA MOOC Achieve เป็นต้น

รวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอล การผลักดันนโยบายและกฎระเบียบเพื่อยกระดับระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของไทย การผลักดันนโยบายยกเว้นอัตราภาษีกำไรส่วนทุนจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gains Tax) การพัฒนาโรงพยาบาลสนามต้นแบบดิจิตอลที่ รพ.สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และ รพ.สนามธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน