ครม.ไฟเขียวแผนปฏิบัติมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ 5 ปี วงเงิน 590 ล้านบาท

23 พ.ย. 2564 - 18:21 น.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 4 ปี 2566-70 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ กรอบวงเงิน 590 ล้านบาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2566-70 ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อขยายผลแบบแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เกิดการดำเนินการในพื้นที่อื่น ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจสังคมระดับฐานราก ส่วนตัวชี้วัด คือ มีการขยายผลแบบแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ไปดำเนินการในพื้นที่อื่น อย่างน้อย 5 พื้นที่, มีการขยายผลการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก 625 โครงการ,

มีหมู่บ้านในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ยาเสพติด 8 หมู่บ้าน และมีการประกอบสัมมาชีพพึ่งพาตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด, เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) ไม่น้อยกว่า 27 เครือข่าย และมีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การวิเคราะห์ตัดสินใจของผู้บริหารทันต่อการแก้ไขปัญหา

ขณะเดียวกันยังรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1-3 ปี 2554-2564 โดยในด้านเศรษฐกิจ มีผลดำเนินการ พัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร 514,420 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 148,886 ครัวเรือน ก่อให้เกิดรายได้ต่อประชาชน 4,6831 ล้านบาท ด้านสังคมและวัฒนธรรม สามารถพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 9 จังหวัด และขยายผลการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการโดยชุมชนในลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ 85 กลุ่ม

มีแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพในหมู่บ้านที่มีสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 52 หมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้จากโครงการทุเรียนคุณภาพ เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน












ภาพที่



อัลบั้มภาพ ครม.ไฟเขียวแผนปฏิบัติมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ 5 ปี วงเงิน 590 ล้านบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง