พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม

 

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม

คอลัมน์ รู้ไปโม้ด

โดย น้าชาติ ประชาชื่น

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม – ขอทราบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องนะคะน้าชาติ ประปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับการสถาปนาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมคำอ่านที่ถูกต้อง

มี้ตุ๊

ตอบ มี้ตุ๊

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 กรมประชาสัมพันธ์แจ้งการอ่านและสะกดพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ภายหลังได้รับการสถาปนา ดังนี้

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม

พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(พระบาดสมเด็ดพระปะระเมนทะระรามาทิบบอดีสีสินมะหาวะชิราลงกอน มะหิสอนพูมิพนราดชะวะรางกูน กิติสิหริสมบูนอะดุนยะเดด สะหยามมินทราทิเบดราดวะโรดม บอรมมะนาดถะบอพิด พระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว)

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาดสมเด็ดพระบอรมชะนะกาทิเบด มะหาพูมิพนอะดุนยะเดดมะหาราด บอรมมะนาดถะบอพิด)

พระนามาภิไธย 1.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สมเด็ดพระนางเจ้าสิหริกิด พระบอรมราชินีนาด พระบอรมมะราดชนนะนีพันปีหลวง)

2.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (สมเด็ดพระนางเจ้าสุทิดา พัดชะระสุทาพิมนลัก พระบอรมราชินี)

3.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็ดพระกะนิดถาทิราดเจ้า กรมสมเด็จพระเทบพะรัดราดชะสุดา เจ้าฟ้ามะหาจักกรีสิรินทอน มะหาวะชิราลงกอนวอระราดชะพักดี สิหริกิดจะการินีพีระยะพัด รัดถะสีมาคุนากอนปิยะชาด สะหยามบอรมราดชะกุมารี

พระนาม 1.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สมเด็ดพระเจ้าน้องนางเทอ เจ้าฟ้าจุลาพอนวะไลลัก อักคระราดชะกุมารี กรมมะพระสีสะหวางคะวัด วอระขัดติยะราดชะนารี)

2.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ ยวดี (สมเด็ดพระเจ้าลูกเทอ เจ้าฟ้าพัดชะระกิติยาพา นะเรนทิราเทบพะยะวะดี)

3.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (สมเด็ดพระเจ้าลูกเทอ เจ้าฟ้าสิหริวันนะวะรี นารีรัดราดชะกันยา)

4.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตต มางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร (สมเด็ดพระเจ้าลูกยาเทอ เจ้าฟ้าทีปังกอนรัดสะหมีโชด มะหาวะชิโรดตะมางกูน สิหริวิบูนราดชะกุมาน

5.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (พระเจ้าวอระวงเทอ พระองเจ้าโสมสะวะลี กรมมะหมื่นสุดทะนารีนาด)

6.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (พระเจ้าวอระวงเทอ พระองเจ้าสิหริพาจุทาพอน)

7.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (พระเจ้าวอระวงเทอ พระองเจ้าอะทิดตะยาทอนกิติคุน)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

บทความก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นอ่วมภัยธรรมชาติ “ฝนหนัก” ในรอบ 50 ปี เตือน “ภูเขาไฟ” ใกล้โตเกียวจ่อปะทุ
บทความถัดไปการอ่านสู่งานศิลปะ สืบสานวรรณกรรมไทย : สดจากเยาวชน