Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด

19 พ.ค. 2562 - 10:04 น.

 

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม

คอลัมน์ รู้ไปโม้ด

โดย น้าชาติ ประชาชื่น

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม - ขอทราบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องนะคะน้าชาติ ประปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับการสถาปนาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมคำอ่านที่ถูกต้อง

มี้ตุ๊

ตอบ มี้ตุ๊

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 กรมประชาสัมพันธ์แจ้งการอ่านและสะกดพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ภายหลังได้รับการสถาปนา ดังนี้

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม

พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี- สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน มะ-หิ-สอน-พู-มิ-พน-ราด- ชะ-วะ-ราง-กูน กิ-ติ-สิ-หริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว)

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ- นะ-กา-ทิ-เบด มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-มะ-หา-ราด บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด)

พระนามาภิไธย 1.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สิ-หริ-กิด พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี-นาด พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชน-นะ-นี-พัน-ปี-หลวง)

2.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี)

3.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจ้า กรม-สม-เด็จ-พระ-เทบ- พะ-รัด-ราด-ชะ-สุ-ดา เจ้า-ฟ้า-มะ-หา-จัก-กรี-สิ-ริน-ทอน มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-วอ-ระ-ราด-ชะ-พัก-ดี สิ-หริ-กิด- จะ-กา-ริ-นี-พี-ระ-ยะ-พัด รัด-ถะ-สี-มา-คุ-นา-กอน-ปิ-ยะ-ชาด สะ-หยาม-บอ-รม-ราด-ชะ- กุ-มา-รี

พระนาม 1.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สม-เด็ด-พระ-เจ้า-น้อง-นาง-เทอ เจ้า-ฟ้า-จุ-ลา-พอน-วะ-ไล-ลัก อัก-คระ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี กรม-มะ-พระ-สี-สะ-หวาง-คะ-วัด วอ-ระ-ขัด-ติ-ยะ-ราด-ชะ-นา-รี)

2.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ ยวดี (สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ เจ้า-ฟ้า-พัด-ชะ-ระ-กิ-ติ-ยา-พา นะ-เรน-ทิ-รา-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ดี)

3.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ เจ้า-ฟ้า-สิ-หริ-วัน-นะ-วะ-รี นา-รี-รัด-ราด-ชะ-กัน-ยา)

4.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตต มางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร (สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-ยา-เทอ เจ้า-ฟ้า-ที-ปัง-กอน-รัด-สะ-หมี-โชด มะ-หา-วะ-ชิ-โรด-ตะ-มาง-กูน สิ-หริ-วิ-บูน-ราด-ชะ-กุ-มาน

5.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ พระ-อง-เจ้า-โสม-สะ-วะ-ลี กรม-มะ-หมื่น-สุด-ทะ-นา-รี-นาด)

6.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (พระ-เจ้า- วอ-ระ-วง-เทอ พระ-อง-เจ้า-สิ-หริ-พา-จุ-ทา-พอน)

7.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (พระ- เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ พระ-อง-เจ้า-อะ-ทิด-ตะ-ยา-ทอน-กิ-ติ-คุน)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง