Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 27 ต.ค. 2563

เด็กไทยจิตอาสา ก้าวใหม่ชาวดอย : คอลัมน์สดจากเยาวชน

15 ต.ค. 2562 - 00:00 น.

เด็กไทยจิตอาสา ก้าวใหม่ชาวดอย :

คอลัมน์สดจากเยาวชน

คอลัมน์ สดจากเยาวชน - ปัญหาวิกฤตภัยทางธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้ รุกล้ำพื้นที่ต้นน้ำ ส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแหล่งธรรมชาติลดลงเรื่อยๆ หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำเกษตรกรรม ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาการรุกล้ำเขตพื้นที่ป่าของชาวเขา

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการ “ก้าวใหม่ชาวดอย” เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบชาวเขา ให้ชาวเขาสามารถพึ่งพาตัวเอง มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่รุกล้ำพื้นที่ป่า พัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่ สร้างรายได้แก่ครัวเรือนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานและการตัดไม้ทำลายป่า

น้องชวิน

น้องชวิน นายชวิน อัศวเสตกุล อายุ 17 ปี เด็กไทยจิตอาสา โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ เล่าว่า โครงการก้าวใหม่ชาวดอยเป็นโครงการที่ตั้งใจพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนชาวบ้านแม่จอน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาวเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านหวงแหนผืนป่า พึ่งพาตนเอง สร้างรายได้สร้างอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นที่มี พร้อมทั้งรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

โครงการ “ก้าวใหม่ชาวดอย” แบ่งเป็นโครงการย่อย 3โครงการ คือ 1.การทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพาะปลูกและอุปโภคใน ฤดูแล้ง 2.โครงการฟื้นฟูป่าที่ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ปลูกไม้ยืนต้นประจำถิ่น ได้แก่ สัก มะค่าแต้ ตะเคียนทอง ชิงชัน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านแม่จอนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ 3.โครงการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชนแม่จอนเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

รวมพลังชาวบ้าน

น้องชวินเล่าต่อว่า เริ่มต้นโครงการก้าวใหม่ชาวดอยด้วยการสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง เน้นที่การมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นสำคัญ เพื่อให้หมู่บ้านรู้สึกเป็นผู้สร้าง เป็นเจ้าของ และหวงแหนทรัพยากรของพวกเขาเอง หลังจากสร้างฝายให้ชาวบ้านมีน้ำใช้แล้วก็เริ่มปลูกป่าทดแทนเพื่อซ่อมแซมป่าต้นน้ำที่ถูกทำลายไป ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ

สุขุม และครอบครัว

“เมื่อสร้างแหล่งน้ำในชุมชนแล้ว เราสร้างอาชีพให้ชาวบ้านด้วยการปลูกถั่วดาวอินคา พืชที่นิยมในช่วงหลายปีนี้ ด้วยสรรพคุณทางยาและประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในหลายพื้นที่เป็นอย่างดี ไม่เพียงแค่การส่งเสริมด้านการปลูกเท่านั้น เรายังให้ความรู้ในการคั่วถั่วดาวอินคาเพื่อการจำหน่าย ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้แบรนด์ รวมถึงหาตลาดและช่องทางการนำสินค้าไปจำหน่ายทุกวันนี้นอกจากชาวบ้านจะได้ใช้น้ำจากฝายและปลูกป่าทดแทนส่วนที่ถูกแผ้วถางไป ยังมีรายได้จากการขาย ถั่วดาวอินคาเพิ่มอีกทาง เมื่อมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกให้มีผลผลิตเพิ่มรายได้เสริมจากถั่วดาวอินคา ชาวบ้านก็ไม่จำเป็นต้องย้ายรกรากไปที่อื่นหรือแผ้วถางป่าเพิ่ม” น้องชวินกล่าว

ด้าน นายสุขุม ไพรพนาสัมพันธ์ ชาวเขาหมู่บ้านแม่จอน กล่าวว่า ขอบคุณน้องชวินที่เข้ามาให้ความรู้และช่วยพัฒนาชุมชนของพวกเรา หลังจากโครงการก้าวใหม่ชาวดอยเข้ามาช่วยเหลือพวกเราก็มีน้ำอุปโภคบริโภคและเหลือพอในการเพาะปลูกในครัวเรือน คนในหมู่บ้านสามารถใช้น้ำในฝายได้อย่างทั่วถึง ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นจากแต่ก่อน

“น้องชวินซึ่งไม่ใช่คนพื้นที่ แต่เข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงใจ ลงมือทำทุก ขั้นตอน ทั้งขนทราย แบกปูน ดูแลหน้างาน และให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โครงการนี้ยังทำให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่บ้านเพราะทุกคนมีส่วนร่วมสร้างฝาย ปลูกป่าทุกวันนี้มีการจัดเวรผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปดูแลถางหญ้า ปล่อยน้ำเพื่อระบายปริมาณน้ำในหน้าฝน เป็นเหมือนทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนเป็นเจ้าของต้องช่วยกันดูแล” นายสุขุมกล่าว

อ่านข่าว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เด็กไทยจิตอาสา ก้าวใหม่ชาวดอย : คอลัมน์สดจากเยาวชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง