Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 20 ก.ย. 2563

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์-ยูซีแอล เปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้รพ.ตำรวจเป็นที่ฝึก

9 ต.ค. 2562 - 17:34 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ -ยูซีแอล เปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้รพ.ตำรวจเป็นที่ฝึก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ / เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พศ.2563 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ด้วยมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่ตามมาตฐานสากล เน้นการสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ รู้จักคิด ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศสนองพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

บัดนี้คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรตามมาตรฐานสากล TMC. WFME. BME. Standards (2017) ผลิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) เรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก

ในการนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดให้มีการแถลงข่าวเปิดตัว "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยเรียน 7 ปี ได้รับ 2 ปริญญา" ขึ้นโดยมี นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมแถลงข่าว

จากพระดำริ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายกรัฐมนตรีประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการให้โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 ทรงลงพระนามเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2560

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งในด้านการเป็นสถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิที่จะสนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์ให้มีความเป็นเลิศและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับนักศึกษา โดยมีคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่พร้อมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อบอุ่นและมีคุณภาพ เพื่อสนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงพยาบาลตำรวจ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพงานแพทยศาสตรศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลัง

เมื่อกล่าวถึงความพร้อมของโรงพยาบาลตำรวจ ที่จะเป็นสถานฝึกอบรมแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563 เนื่องด้วยโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 750 เตียง ในปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นมาตรฐานสากล JCI และกำชับดูแลความเป็นมาตรฐาน WFME โดยเฉลี่ยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 700,000 รายต่อปี ผู้ป่วยใน 1,700 รายต่อปี

โดยโรงพยาบาลตำรวจมีการพัฒนาองค์กรสู่การบริการทางการแพทย์ ที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ซับซ้อนอย่างครบวงจร โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศูนย์รักษาโรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรคสมอง ศูนย์อุบัติเหตุ และการขนส่งทางอากาศ ศูนย์การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กด้วยกล้องสามมิติและหุ่นยนต์ ศูนย์การรักษาโรคกระดูกและข้อ ศูนย์โรคไต และศูนย์รักษาข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างครบวงจร เป็นต้น

ซึ่งจัดเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ ระบบบริหารจัดการที่ดี และมีบุคลากรที่มีจำนวนเพียงพอ พร้อมด้วยความรู้ความสามารถสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศ

นอกจากนี้โรงพยาบาลตำรวจ เปิดทำการสอนฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยรับการรับรองจากแพทยสภาและได้พัฒนาการฝึกอบรมมาเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2527 เป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นเวลานานและดำเนินการตามนโยบายของประเทศผ่านทางแพทยสภาเนื่องจากศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาในศูนย์การรักษาที่เป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ศักยภาพด้านบริหารจัดการ

พร้อมทั้งการยอมรับของสังคมและการเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจจึงเป็นสถาบันการฝึกปฏิบัติที่ได้รับความสนใจและน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขอให้เข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตแพทย์ให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

และจากความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงเมื่อ วันที่ 5 ก.ย.2561 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่อง อาทิ อนุมัติสร้างอาคาร Excellent Center และเตรียมขยายโรงพยาบาลดารารัศมี เพื่อรองรับแพทย์ฝึกหัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน ทางโรงพยาบาลตำรวจขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นอย่างสูง

อีกทั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.2562 เวลา 09.00น.-15.00 น. โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรม Open Day 2019 "Faculty of Medicine and Public Health" ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง www.pccms.ac.th หรือ Facebook https://www.facebook.com/MDPH.CRA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๐๒-๑๐๕๔๖๖๙ ต่อ ๘๔๗๒ (ในวันและเวลาราชการ )

🎉ความภาคภูมิใจ🎓หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต7ปี2ปริญญา🎓ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยความร่วมมือกับ โรงพยาบาลตำรวจ...

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital เมื่อ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019
line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์-ยูซีแอล เปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้รพ.ตำรวจเป็นที่ฝึก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง