Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 29 ก.พ. 2563

ครม.แต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กข้าราชการ-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7 พ.ค. 2562 - 19:20 น.

ครม.แต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กข้าราชการ-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รมว.ศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 2 ราย ดังนี้ 1.นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สศอ.) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 2.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 2 คน แทนผู้ที่ลาออก ดังนี้ 1.นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานกรรมการ 2.นายปรีชา ส่งวัฒนา กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2562 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 4 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งจะครบวาระ 2 ปี ได้แก่ 1.นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล 2.นายอรุณ บุญชม 3.นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ 4.นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.2562 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 คน ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธานสภา 2.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 3.นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 4.นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 5.นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 6.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

7.นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 8.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 9.รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 10.รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 11.นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 12.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2562 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่รมว.ยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ 2.นายวิทัศน์ เตชะบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ 3.นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 4.นายพิทยา จินาวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.นายชนะพล มหาวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2562 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติมอบหมาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.แต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กข้าราชการ-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง