กองทัพบกเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปีที่ 23

4 มี.ค. 2564 - 15:59 น.

กองทัพบก เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปีที่ 23 ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือประชาชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ที่บัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 โดยพร้อมเพรียงกับหน่วยทหารส่วนภูมิภาค พื้นที่กองทัพภาคที่ 2-4 ซึ่งโครงการดังกล่าว

กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตรวมทั้งด้านการประกอบอาชีพ เกษตรกรขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรและพืชอาหารสัตว์ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในห้วงฤดูร้อน


โดยกองทัพบก บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ระดมศักยภาพและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน ทั้งกำลังพล ยานพาหนะ เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมฟางแห้งสำหรับเป็นอาหารสัตว์ ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน อาทิ วัด โรงเรียน สถานีอนามัยและศาสนสถานทั่วประเทศ ซึ่งผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ได้แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน 41,136,000 ลิตร รวมถึงการแจกจ่ายถังบรรจุน้ำจำนวน 200 ใบ ครอบคลุมพื้นที่ 56 จังหวัด

สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นหนึ่งในภารกิจของกองทัพบกที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

และเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายในภูมิภาค

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กองทัพบกเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปีที่ 23
ข่าวที่เกี่ยวข้อง