Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 20 ก.ย. 2563

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารและนายตำรวจราชองครักษ์ 364 นาย

9 ก.ค. 2563 - 21:12 น.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารและนายตำรวจราชองครักษ์ 364 นาย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 364 นาย ตามรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับรายชื่อทั้งหมดมีดังนี้

T_0001 (1)

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารและนายตำรวจราชองครักษ์ 364 นาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง