กองทุนกีฬา – กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) จัดปฐมนิเทศทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬา และบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 429 ทุน รวมเงิน 25,123,000 บาท พร้อมสนับสนุนพัฒนาไปสู่นักกีฬากำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ประธานอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการจัดอบรมปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬา และบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ ,นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ พร้อมด้วย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งนักกีฬา และบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) สนับสนุนเงินรายเดือนนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและถูกส่งรายชื่อเข้ามารับขอทุนจากสมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย” ในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น เดือนละ 2,300 บาท (10 เดือนต่อปีการศึกษา) / มัธยมปลาย – ปวช. เดือนละ 3,200 บาท (10 เดือนต่อปีการศึกษา) / ปวส. เดือนละ 4,500 บาท (10 เดือนต่อปีการศึกษา) / ปริญญาตรี – ปริญญาเอก เดือนละ 5,800 บาท (12 เดือนต่อปีการศึกษา) ส่วนสิทธิการเบิกค่าเทอมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด ตามระดับชั้นการศึกษา สถานศึกษาภาครัฐ ประถม – ม.ปลาย – ปวช. 4,800 บาทต่อปีการศึกษา / ปวส. 13,700 บาทต่อปีการศึกษา / ปริญญาตรี – ปริญญาเอก 25,000 บาทต่อปีการศึกษา สถานศึกษาเอกชน ประถม – ม.ปลาย – ปวช. ไม่เกิน 16,200 บาท ต่อปีการศึกษา

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีมติเห็นชอบอนุมัติทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยพิจารณาให้ทุนการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ.2558 มาตรา 42 (5) ระเบียบคณะกรรมการ กกท.ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินกองทุน… พ.ศ. 2559 ข้อ 12 (4) และ (7) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 49 (5) และประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา พ.ศ.2562

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีผู้มีคุณสมบัติที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ประกาศของกองทุน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงิน 40,000,000 บาท ตามแผนงานงบประมาณปี 2566 สนับสนุนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรเต็มภาคบังคับ จำนวน 429 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,123,000 บาท แบ่งออกเป็น 1.ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทุนในประเทศ (นักกีฬาและบุคลากรกีฬา) ผ่านตามหลักเกณฑ์ จำนวน 251 คน สนับสนุนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรเต็มภาคบังคับ จำนวนเงินที่ต้องสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รวมเป็นเงิน 15,533,800 บาท สำหรับเป็นทุนปีแรก และ 2.ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทุนในประเทศ (นักกีฬา) ผ่านตามหลักเกณฑ์ จำนวน 178 คน จำนวนเงินที่ต้องสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นเงิน 9,589,200 บาท

นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เป็นหน่วยงานรัฐที่สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรการกีฬา ช่วยเหลือให้ได้มีทุนการศึกษา ค่าครองชีพในการดูแลตัวเอง และครอบครัว ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยได้ดำเนินการมอบทุนมาแล้ว 18 ปี ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้ลูกหลานเราได้ก้าวหน้าทางด้านการเรียน และด้านการกีฬา พัฒนาเป็นบุคลากรของประเทศ จะเห็นได้ว่ามีผู้ที่ได้รับทุนแล้วเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลสำคัญในวงการกีฬาไทย และครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีของลูกหลานทุกคนในการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติในอนาคต เพราะทั้งเรื่องการเรียน และกีฬา ต่างมีความสำคัญ

ดร.สุปราณี คุปตาสา กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้เพิ่มจำนวนเป็น 429 ทุน รวมเงินทั้งสิ้น 25,123,000 บาท ซึ่งเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับทุนการศึกษาในปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เราจะใช้เกรดอนาคตมาเป็นเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งจะใช้แนวทางการเบิกจ่ายใหม่ สำหรับการเบิกจ่ายทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2567 ใช้ GPA ปีการศึกษา 2566 แต่ปีต่อไปจะใช้เกรดประจำปีการศึกษา 2567 ไม่ต้องรอเกรดปี 2568 โดยที่ผ่านมามีผลผลิตจากผู้ที่ได้รับทุนนี้ ยกตัวอย่าง “เล็ก” ร.ท.หญิง ชนาธิป ซ้อนขำ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2012 ที่ได้ทุนตั้งแต่รับดับปริญญาตรี จนถึงปัจจุบันในระดับปริญญาเอก แสดงให้เห็นว่านักกีฬามีความตั้งใจเรียน และไม่ย่อท้อต่อการเป็นนักกีฬา

“ทางคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาของกองทุนฯ ได้มีกระบวนการในการมอบทุนด้วยความยุติธรรม ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลลูกหลานนักกีฬาทุกคน ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก อย่างเต็มที่ด้วยเงินของกองทุนฯ ที่จะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ดิฉันในฐานะผู้จัดการกองทุนฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆ หลานๆ นักกีฬาทุนคน รวมถึงผู้ปกครองให้สู้ เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬากำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต” ดร.สุปราณีกล่าว

ส่วน “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ประเภทวิ่งระยะสั้น เจ้าของเหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2022 และ 3 เหรียญทองจากซีเกมส์ 2021 เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ในเรื่องการเรียน และการส่งไปแข่งขันรายการต่างประเทศ ซึ่งตลอดปีรายการแข่งขันเยอะมาก และกองทุนฯ ก็ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ ก็ต้องขอบคุณที่ช่วยซัพพอร์ตพวกเรานักกีฬาทุกคน

“โอ๊ต” ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ประเภทกระโดดค้ำชาย กล่าวว่า จากการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้ซัพพอร์ตเรื่องการเรียนได้ดีที่สุด เรื่องด้านการกีฬาก็ได้ช่วยซัพพอร์ตในการไปแข่งขันในต่างประเทศ โดยขอเป็นตัวแทนของนักกีฬาไทยขอบคุณทางกองทุนฯ ที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอด ทั้งเรื่องค่าเทอม และส่งไปแข่งในต่างประเทศ

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมาจนถึงปีการศึกษา 2566 รวม 18 ปี มีนักกีฬาที่ได้รับทุนตลอดระยะเวลาดังกล่าว จำนวน 2,918 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 387,023,200 บาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน