Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย. 2563

มท.ไฟเขียว อปท.ใช้จ่ายเงินสะสม มุ่งแก้ความเดือดร้อนประชาชน-กระตุ้นเศรษฐกิจ

31 ส.ค. 2562 - 14:16 น.

มท.ไฟเขียว อปท. ใช้จ่ายเงินสะสม มุ่งแก้ไขความเดือดร้อนประชาชน-กระตุ้นเศรษฐกิจ

อปท. - เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายอย่าง เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และมอบให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มท.เห็นว่า เพื่อให้ อปท.นำเงินสะสมมาใช้พัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงอนุมัติยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมนั้น ได้กำหนดให้ อปท. ต้องตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปท.แต่ละประเภท แล้วนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือปัจจุบันนำไปใช้ได้

ทั้งนี้ ก่อนจะนำเงินสะสมไปใช้ก็ให้อปท.กันเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายบริหารงาน และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง โดยโครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. และเป็นไปตามแผนพัฒนาของ อปท. เพื่อให้ อปท. นำเงินสะสมไปใช้จ่ายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน
นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า โครงการต่างๆ ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสร้างทางคมนาคม การจราจร ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปา โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและก่อสร้างฝาย 2.ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ยากจน พิการ

3.ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ หรือประชาชนที่ว่างงาน เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 4.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน โครงการมัคคุเทศก์ท่องเที่ยววิถีชุมชน และ 5.ด้านการศึกษา เช่น โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และโครงการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษานั้น ขอความร่วมมือ อปท. ได้ช่วยให้ความสำคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายรัฐบาล และการทำโครงการที่ต้องใช้แรงงาน ให้เน้นการใช้แรงงานในท้องถิ่น เว้นแต่ไม่มีแรงงานในท้องถิ่น ก็อาจพิจารณาใช้แรงงานนอกเขตพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

ขอให้ อปท. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆ เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยนำเงินสะสม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไปด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ มท.ไฟเขียว อปท.ใช้จ่ายเงินสะสม มุ่งแก้ความเดือดร้อนประชาชน-กระตุ้นเศรษฐกิจ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง