สคทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช.ประจวบคีรีขันธ์ หวังสร้างโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้ และความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ชุมชนผลิตชาใบหม่อนบ้านรวมไทย ป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ธนิต ชังถาวร รองผอ.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รักษาราชการแทนผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านรวมไทย ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมหารือฯ

ผอ.สคทช. กล่าวว่า สคทช. ได้เร่งดำเนินการในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการออกหนังสืออนุญาตให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ คทช. รวมทั้ง ได้มีการผลักดัน ยกระดับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมป่าไม้เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ชัดเจน เช่น การทำที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ สคทช. ยังได้เร่งดำเนินการในเรื่องการสร้างมูลค่าในที่ดิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ คทช. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยแนวทางดังกล่าว จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามคำแถลงของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66 ในการสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน ผ่านนโยบายการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

โอกาสนี้ ผอ.สคทช. และคณะ ได้รับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ากุยบุรี ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ คทช. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่ คทช. บริเวณแปลงปลูกสับปะรดและทุเรียน พร้อมทั้ง ได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop “การทำกระดาษจากใบสับปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี” กับสมาชิกวิสาหกิจฯ อีกด้วย

สำหรับแปลงที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนฯป่ากุยบุรี เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คทช. เนื้อที่ 17,842 ไร่ ซึ่ง คทช.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความเห็นชอบรับรองรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนฯกุยบุรี 1,098 ราย 1,577 แปลง ซึ่งกรมที่ดิน โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการส่งมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน