Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 25 ก.พ. 2563

ครม.ไฟเขียวเพิ่มทุนธ.ก.ส. 2 หมื่นล้านบาท หนุนปล่อยกู้ให้เกษตรกรดันจีดีพีโต 0.1%

21 ม.ค. 2563 - 19:06 น.

ครม. สัญจร ไฟเขียวเพิ่มทุนธ.ก.ส. วงเลิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หนุนปล่อยกู้ให้เกษตรกรดันจีดีพีโต 0.1%

ครม.ไฟเขียวเพิ่มทุนธ.ก.ส. - นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.นราธิวาส เห็นชอบเพิ่มทุนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท จากทุนปัจจุบัน 6 หมื่นล้านบาท เป็น 8 หมื่นล้านบาท การเพิ่มทุนให้กับธ.ก.ส. ครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและให้ธ.ก.ส. สามารถสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกร สร้างผลตอบแทนให้เศรษฐกิจ การเงิน และสังคม หลังเพิ่มทุน ธ.ก.ส. สามารถปล่อยสินเชื่อได้ 12 เท่าของทุนที่เพิ่มขึ้น หรือสามารถสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกร ได้เพิ่มขึ้น 2.4 แสนล้านบาท ส่งผลต่อจีดีพีเพิ่มขึ้น 0.1065% และเพิ่มจีดีพีภาคเกษตรอีก 1.31%

ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นกลไกสำคัญ ของภาครัฐในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผ่านการดำเนินงานตามภารกิจ ประกอบกับ ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการตามนโยบายในหลายโครงการ ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายบทบาทการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ โดยการดำเนินการครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะใช้เงินจากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ แหล่งเงินอื่น โดยในปี 2563 จากใช้เงินจากกองทุนพัฒนาฯ ก่อน

“ที่ผ่านมา ภารกิจของ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบท สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเรื่องจากปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีแผนการขยายงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะจำเป็นต้องการเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารเพื่อให้กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) มีความแข็งแกร่งและเหมาะสมให้การดำเนินธุรกิจในอนาคต”

นายอุตตม กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญจากตัวเลข ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 พบว่า ธ.ก.ส. มีทุนเรือนหุ้นที่กำหนดตามกฎหมายจำนวน 6 หมื่นล้านบาท เป็นทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 55,945.34 ล้านบาท คงเหลือเป็นทุนเรือนหุ้นที่ยังไม่ชำระจำนวน 4,054.66 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นใน ธ.ก.ส. จำนวน 55,820.75 ล้านบาท คิดเป็น 558,207,513 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 99.78% ของทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว ส่วนที่เหลือจะเป็นการถือหุ้นของสถาบันเกษตรกร สถาบันการเงิน และเอกชน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2550-56 กระทรวงการคลังได้เพิ่มทุนให้กับ ธ.ก.ส. โดยใช้เงินงบประมาณและเงินปันผลที่ ธ.ก.ส. จ่ายให้กระทรวงการคลัง


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.ไฟเขียวเพิ่มทุนธ.ก.ส. 2 หมื่นล้านบาท หนุนปล่อยกู้ให้เกษตรกรดันจีดีพีโต 0.1%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง