Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 29 ก.พ. 2563

มอบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อน้องและชุมชน : สดจากเยาวชน

21 ต.ค. 2562 - 00:09 น.

มอบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อน้องและชุมชน

คอลัมน์ สดจากเยาวชน

ศูนย์การเรียนรู้ - ด้วยเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน ครู ตลอดจนทุกคนในชุมชน กลุ่มมิตรผลจึงร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคส่วนต่างๆ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการและต่อยอดหลักสูตรการเรียนการ สอนภายในสถานศึกษานำร่อง 6 แห่ง ใน 4 จังหวัด

ศูนย์การเรียนรู้

หนึ่งในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมคือการพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ Learning Center ประจำโรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับชุมชน อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในท้องถิ่นและการพัฒนาทักษะอาชีพ ของชุมชน โดยล่าสุดเปิดใช้งานศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) .ชัยภูมิ และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้แต่ละแห่งมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และยังรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับศูนย์ การเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) .ชัยภูมิ โดดเด่น ด้วยมุม Knowledge Searching Zone สำหรับการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ (Robotics), Co-working Zone พื้นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และจัดกิจกรรมกลุ่ม, Relax & Reading Zone พื้นที่สร้างความผ่อนคลายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียน และ Drinking Zone สำหรับการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ

ขณะที่ศูนย์การเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านหนอง ไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยมุมความคิดสร้างสรรค์สำหรับฝึกทักษะ Design Thinking, Computer Zone สำหรับสืบค้นข้อมูล, Robot Machine Zone เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากหุ่นยนต์ และ Maker Space Zone มุมเสริมสร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมในแบบ maker culture

ศูนย์การเรียนรู้

นอกจากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แล้ว กลุ่มมิตรผลยังสนับสนุนสถานศึกษาในด้านอาสาสมัครครูชาวไทยและชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นายวัฒนศักดิ์ ศรีศิริ อาสาสมัครผู้นำ ซึ่งช่วยสอนวิชา Coding ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) .ชัยภูมิ เล่าว่า

ผมมีโอกาสมาช่วยสอนวิชาหุ่นยนต์และ coding ประทับใจในพัฒนาการและความตั้งใจของนักเรียนที่นี่มาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษแอลดีที่มีสมาธิสั้น อ่านและเขียนหนังสือ ไม่ได้ ชั้นเรียนหุ่นยนต์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการเรียน และกระตุ้นให้พวกเขาอยากอ่าน เขียน และคิดคำนวณ ดีใจที่มีส่วนช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะและความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคต

ศูนย์การเรียนรู้

ด้าน ด..ปุญยนุช สงครามมะลิ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่าดีใจและภูมิใจที่ได้ศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ หนูกับเพื่อนๆ เข้ามาเรียนและทำกิจกรรมกลุ่มกันในห้องนี้แล้ว ชอบสื่อการสอนใหม่ๆ ในห้องมาก หนูได้เรียนรู้การโปรแกรมหุ่นยนต์ง่ายๆ จากห้องนี้ หนูจะเข้ามาใช้ห้องนี้ทุกวันค่ะ


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ มอบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อน้องและชุมชน : สดจากเยาวชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง