Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 16 ม.ค. 2564

ไอคิวทะลุฟ้า - โค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

29 ก.ย. 2563 - 12:23 น.

โค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก - กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพและวางรากฐานสมองผ่านกระบวนการโค้ดดิ้ง”

สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คน

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี เผยว่า จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโครงการ CDG Code Their Dreams และภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดหลักสูตรการสอนทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้งและทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ปี 2562 ล่าสุดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและวางรากฐานสมอง ผ่านกระบวนการโค้ดดิ้ง สำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นำไปปรับใช้ในการวางแผนงานธุรกิจได้จริง เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพที่ตรงความต้องการสู่ตลาดแรงงาน ตอบรับผลสำรวจของ Harvard Business Review เผยกว่าร้อยละ 60 บุคลากรจบใหม่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่องค์กรต้องการ ทั้งนี้ทางโครงการมีแผนต่อยอดพัฒนางานวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและวางรากฐานสมอง มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ 3 ส่วนคือ ความคิดเชิงตรรกะ การจัดการปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนการสอนที่ฝึกฝนการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและทักษะการแก้ปัญหา โดยเน้นไปที่ความคิด ลงมือทำ และนำเสนอ ด้วยโปรแกรมหลักในการเรียนการสอน คือ Scratch ที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการคิดเชิงตรรกะ เสริมการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมฐานจาก CDG Code Their Dreams หวังช่วยกระตุ้นให้เด็กเห็นความสำคัญของโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เสริมศักยภาพการวางแผนงาน แก้โจทย์ปัญหาธุรกิจ ช่วยการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีกลยุทธ์

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ไอคิวทะลุฟ้า - โค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง