เทศบาลนครยะลาจัด “ค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น” สร้างพลังจิตอาสาสมานฉันท์ ส่งเสริมอาชีพเยาวชนช่วงปิดเทอม

เมื่อไม่นานนี้ เทศบาลนครยะลาจัดโครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 19 ที่ห้องออดิทอเรียม ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและพบปะเยาวชน พร้อมด้วยนายวิศาล จิรภาพงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา คณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 179 คน แบ่งเป็นจากการคัดเลือกเยาวชนในชุมชน 43 ชุมชน จำนวน 93 คน และจากการรับสมัครเยาวชนในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 86 คน

นายวิศาล จิรภาพงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่าโครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครยะลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสามัคคีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และเกิดจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองไปพร้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพเยาวชนนักศึกษาให้มีรายได้แบ่งเบาภาระครอบครัว ใช้ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม-13 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้ เพื่อสร้างภาวะผู้นำ ทราบสิทธิหน้าที่ของเยาวชนและการมีจิตอาสา พัฒนาศักยภาพทักษะการคิด ปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองไปพร้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิด “Yala Smart Green Growth” กิจกรรมการปฏิบัติงานในสำนัก/กอง สังกัดเทศบาลนครยะลา กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning Day ในชุมชน) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เวิร์กช็อปการออกแบบเมือง นำสิ่งที่เรียนรู้และปฏิบัติงานมาออกแบบโครงการเพื่อแก้ปัญหา กิจกรรมการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ โดยมีสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เป็นวิทยากรกระบวนการ สำนัก/กอง สังกัดเทศบาลนครยะลา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตลอดการจัดกิจกรรม

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน