อ.อ.ป. – กยท. MOU ชู 2 แผนงาน สร้างองค์ความรู้ทำสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานในระดับสากล พร้อมมุ่งหวังลดก๊าซเรือนกระจกในสวนยางพารา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นายสุกิจ จันทร์ทอง ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘การส่งเสริมการทำสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานในระดับสากล และการบริหารจัดการการลดก๊าซเรือนกระจกจากสวนยางพารา’

นายสุกิจ กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นดำเนินตามพันธกิจของรัฐวิสาหกิจ ของ อ.อ.ป. และ กยท. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานในระดับสากลให้ได้ตามมาตรฐาน FSCTM, PEFCTM ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการลดก๊าซเรือนกระจกจากสวนยางพารา และสร้างโอกาสในธุรกิจคาร์บอนเครดิตจากสวนยางพาราด้วย

นอกจากนี้ อ.อ.ป. และ กยท. จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในรูปแบบการจัดทำโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม ให้แก่บุคลากร เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการทำสวนยางให้เกิดความอย่างยั่งยืน และให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการบริหารจัดการการลดก๊าซเรือนกระจกจากสวนยางพาราที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางอย่างที่สุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน