บรรยายพิเศษ “ทัศนคติเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ” ให้นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 69 สร้างแรงบันดาลใจทำงานอย่างทหารอาชีพ

วันที่ 6 ธ.ค.2566 ที่ วิทยาลัยการทัพบก จัดการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นการจัดการฝึกอบรม หมวดวิชาที่ 9 วิชาเสริมสร้างความรู้และเสริมทักษะ โดย พลโท สรรเสริญ คล้ายแก้ว ในฐานะรุ่นพี่ ศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 54 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ท่านที่ 49 (พ.ศ. 2565 – 2566) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ 3 ส. “เสริมทัศนคติ สร้างแรงบันดาลใจ สอนรุ่นน้อง” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยการให้แนวคิดเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน แบบพี่สอนน้อง จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและคิดตาม สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างทหารอาชีพ และถ่ายทอดประสบการณ์ ที่เป็นข้อคิดให้แก่รุ่นน้อง

จากผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนเริ่มเข้ารับราชการ พลโท สรรเสริญ คล้ายแก้ว ได้รับรางวัลการศึกษาดีเด่น ลำดับที่ 1 เหรียญทอง จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2526 ได้รับรางวัลประเมินคุณภาพชีวิตกำลังพล ระดับดีมาก 3 ปี ซ้อน เมื่อดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

อีกทั้งยังได้รับรางวัลกองพันตัวอย่าง จากการรับตรวจของ กรมจเรทหารบก พ.ศ. 2546 จวบจนดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ในปี พ.ศ. 2565

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาหน่วย สร้างขวัญและกำลังใจ เอาใจใส่คุณภาพชีวิตของกำลังพลตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กับคติประจำใจ “งานสำเร็จ ลูกน้องเป็นสุข” ด้วยการก่อตั้งโครงการอาหารกลางวัน ราคา 10 บาท ริเริ่มโครงการ ATC Digital Transformation : TED และ โครงการห้องสมุด Military Digital Library ( M D- LIB ) ซึ่งเป็นห้องสมุดทางทหารแบบออนไลน์ที่แรกของกองทัพบกอีกด้วย
#AWC54 #AWC69

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน