เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล รวมถึงสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 21 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2565

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2565

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เชิญเงินพระราชทาน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โรงพยาบาลสงฆ์ สภากาชาดไทย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

วันเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” เผยแพร่พระฉายาลักษณ์พร้อมข้อความว่า “วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระ อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน