เชียงใหม่ – นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาค เครือข่ายประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างประกาศในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางขององค์การองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำหรับเชียงใหม่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและ ยังเป็นเมืองแห่งการสืบสานส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา มีหลักฐานและประจักษ์พยานที่แสดงออกถึง อัจฉริยภาพและคุณค่าอันโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีวิถีวัฒนธรรมล้านนาที่เจริญงอกงามมายาวนานกว่า 725 ปี ตรงกับแนวทางเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกันริเริ่มดำเนินการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตาม “โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก” ขึ้นในปี พ.ศ.2559 และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป้าหมายให้เชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

สำหรับขอบเขตพื้นที่มรดกโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย พื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่ 18.30 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ 5.13 ตารางกิโลเมตร เขตเวียงสวนดอก 0.32 ตารางกิโลเมตร เขตวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง 0.05 ตารางกิโลเมตร และเขตดอยสุเทพ-เวียงเจ็ดลิน 12.61 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่กันชน ซึ่งเป็นพื้นล้อมรอบ พื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่ อีก 182.85 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 201.15 ตารางกิโลเมตร

ทั้งนี้หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกแล้วนั้นคาดว่าจะสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้มากขึ้น และจะเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน