วันที่ 30 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณี นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่าการที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนใน จ.นครราชสีมา เป็นเหตุให้ผู้ร้องทั้ง 3 ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 188 พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น ตาม พ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 (4) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลฯสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ผู้ร้องทั้งสามไม่อาจยื่นคำร้องตามมาตรา 213 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องนี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

และมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องกรณี น.ส.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตาม มาตรา 213 ว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 12 ตามมาตรา 16 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดกระบวนการร้อง หรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามพ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 47 (2) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ส่วนที่อ้างมีการละเมิดที่ไม่ได้เป็นผลมาจากพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยตรง มีเหตุมาจากมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 15) ข้อ 3 ไม่ใช่บทบัญญัติที่ออกโดยองค์กรซึ่งใช้อํานาจนิติบัญญัติ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามพ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 48 ประกอบมาตรา 47 ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องตามมาตรา 213

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน