ประธานสภาผู้แทนฯ : บทบรรณาธิการ

25 พ.ค. 2562 - 00:15 น.

ประธานสภาผู้แทนฯ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ประธานสภาผู้แทนฯ – หลังรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้น สภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมนัดแรก เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดขึ้นในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

ประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมติของสภา ผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ด้วยความเป็นกลาง

ถือเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติของระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และเป็นผู้นำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีศักดิ์ศรีเทียมเท่านายกรัฐมนตรี และประธานศาลฎีกา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดด้วยว่าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา

สําหรับอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภา หลังจากได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว จะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการที่สำคัญดังต่อไปนี้

นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี


นำชื่อกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ในกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

รวมถึงลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ในบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะขึ้นนั่งบัลลังก์เป็นประธานรัฐสภาในการประชุมร่วมของสองสภาในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย

ที่ผ่านมา ตั้งแต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งเหนือประธานวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา ถือว่าเป็นผู้มีเกียรติ เพราะเป็นผู้นำของสมาชิกทั้งสองสภาในขณะเดียวกัน

ผู้ที่ได้รับการเลือกตามมติที่ประชุมจึงต้องดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประเพณีปฏิบัติต่างๆ ของรัฐสภาอย่างเป็นธรรม เป็นกลาง ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

รวมถึงมีความเด็ดเดี่ยว เป็นอิสระ ไม่อยู่ในอาณัติสัญญาณของฝ่ายใด

อ่าน : ส.ส.พึงมี : บทบรรณาธิการ

อ่าน : ยากกว่าตั้งรัฐบาล : คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ประธานสภาผู้แทนฯ : บทบรรณาธิการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง