Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 23 ต.ค. 2563

ราชกิจจาฯ พ.ร.ฎ.ถอนสภาพที่ดิน สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ เขตบางเขน

24 มิ.ย. 2563 - 10:10 น.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 8วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้


 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ พ.ร.ฎ.ถอนสภาพที่ดิน สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ เขตบางเขน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง