ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้มีเลือกตั้งเทศบาล และ นายกเทศมนตรี เปิดไทม์ไลน์

1 ก.พ. 2564 - 17:00 น.

เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศ ให้มีเลือกตั้งเทศบาล และ นายกเทศมนตรี เปิดลำดับไทม์ไลน์ วันรับสมัคร วันเลือกตั้ง แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันนี้ (1 ก.พ.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนั้น

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ลงนามประกาศ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ถึงไทม์ไลน์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่ 28 มี.ค. โดยมีพระราชกฤษฎีกาในวันที่ 1 ก.พ. จากนั้นผู้ที่รักษาการตำแหน่งดังกล่าวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ลงโดยทันที โดยในวันที่ 8-12 ก.พ.เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 19 ก.พ.ประกาศรายชื่อสมัครสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันที่ 2 มี.ค.วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
วันที่ 12 มี.ค.วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
วันที่ 17 มี.ค.วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนชื่อ
วันที่ 21-27 มี.ค.แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
วันที่ 28 มี.ค.วันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิไปใช้ลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
และวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้มีเลือกตั้งเทศบาล และ นายกเทศมนตรี เปิดไทม์ไลน์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง