กกต. เอาผิดย้อนหลังเด็กก้าวไกล ‘นครชัย ขุนณรงค์’ ปมรู้ไม่มีสิทธิ์สมัคร แต่ยังลงสมัคร ชงศาลรธน.เพิกถอนสิทธิ์-ดำเนินคดีอาญา เรียกชดใช้ค่าจัดเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2567 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ คำวินิจฉัยกกต. สั่งเอาผิดย้อนหลัง นายนครชัย ขุนณรงค์ อดีตสส.ระยอง เขต 3 พรรคก้าวไกล

โดย กกต.เห็นว่า ข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า นายนครชัย เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 ประกอบมาตรา 83 ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำ โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี คดีหมายเลขดำที่ 6962/2542 คดีหมายเลขแดงที่ 6766/2542 วันที่ 24 พ.ย.42

แม้ต่อมาจะมีพ.ร.บ.ล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ แต่การล้างมลทินคือ การลบล้างโทษว่ามิเคยถูกลงโทษจำคุกในความผิดนั้นๆ เท่านั้น ส่วนพฤติกรรม หรือการกระทำความผิด ซึ่งศาลพิพากษาว่าได้กระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งยังคงอยู่ ไม่มีผลลบล้างการกระทำความผิดและลบล้างคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ามีการกระทำความผิดนั้น ตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2564

ข้ออ้างของ นายนครชัย ที่ว่าตนได้รับประโยชน์จากพ.ร.บ.ล้างมลทิน จึงไม่อาจรับฟังได้ นายนครชัย จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. 2561 มาตรา 42 (12)

อีกทั้งนายนครชัย ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งของตนเองให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อนายนครชัย ได้ลงลายมือชื่อในใบสมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 3 ระยอง ลงวันที่ 3 เม.ย.66 รับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระยอง เขต 3 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. โดยรู้อยู่แล้วว่า ตนเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดดังกล่าวของศาลจังหวัดชลบุรี

กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า นายนครชัย ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัคร แล้วปกปิด หรือ ไม่แจ้งข้อความจริงนั้น และให้ถือว่าการเลือกตั้ง สส.ระยอง เขต 3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายนครชัย ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. มาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 151

กกต. จึงมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสส.ของนายนครชัย สิ้นสุดลงตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายนครชัย ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. มาตรา 54

และให้รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 86 เพื่อดำเนินคดีอาญากับนายนครชัย ตามมาตรา 151 ของกฎหมายเดียวกัน และกรณีการเรียกค่าเสียหาย จัดการเลือกตั้ง สส.ระยอง เขต 3 ใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง อันเนื่องมาจากการกระทำ ความผิดของนายนครชัย

ทั้งนี้ นายนครชัยได้รับการเลือกตั้งเป็นสส. เมื่อวันที่ 24 พ.ค.66 แต่หลังกกต.ประกาศรับรอง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยขณะนั้น ออกมาเปิดเผยว่านายนครชัย เคยเป็นต้องโทษจำคุกถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็น สส. ทำให้ในวันที่ 3 ส.ค.66 นายนครชัย ยื่นหนังสือลาออกจากสส. และกกต.จัดเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 10 ก.ย.66 โดยนายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ จากพรรคก้าวไกล เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน