องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

14 พ.ค. 2565 - 09:12 น.

ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค แนะแนวทางแก้ไข ตลอดจนติดตามการพัฒนาความก้าวหน้าครบทุกด้าน ทั้งทางด้านโครงสร้างและระบบพัฒนาคุณภาพบริการ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงพยาบาล และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงพยาบาล และมอบถุงของขวัญพระราชทานให้แก่ตัวแทนผู้ป่วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เป็นโรงพยาบาลชุมชน F1 ขนาด 60 เตียง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และการยกระดับมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation : DHSA) ปี 2564 และเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของจังหวัดแพร่ ในการพัฒนาการให้บริการ เป็น Smart Hospital มีระบบ OPD ไร้กระดาษ นอกจากนี้มีการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพรครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการแปรรูปและการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพร 1 ใน 5 โรงงานของภาคเหนือที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต ยาสมุนไพรตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก (WHO guidelines on good manufacturing practices (GMP) for herbal medicines) และให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดบริการมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม และให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์จากกัญชา”

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีกิจกรรม “ปงป่าหวาย ชุมชนร่วมใจ ดูแลทุกกลุ่มวัย ด้วยใจภักดิ์” ที่เกิดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนในอำเภอ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย เช่น กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ การปลูกผักปลอดสารพิษ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ของ กศน. ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง