นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับวิธีป้องกันมากกว่าการรักษาอย่างทันท่วงที และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตน ในสถานพยาบาลโครงการสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ซึ่งกำหนดปีละ 1 ครั้ง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และให้เกิดประโยชน์ในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง

ล่าสุด คณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน ดังนี้

ปี 2566 ขยายระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเดิมได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี และในปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567”

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวแนะนำด้วยความห่วงใยผู้ประกันตนหากพบว่า ตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง และสงสัยว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่ โดยมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาล ตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0 2956 2502 และ 2510 แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน