สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. ป่วนต้องออกประกาศแจงสมาชิกสภาพคล่องยังปึ้ก ลงทุนในหุ้นการบินไทยแค่ 2 พันล้านคิดเป็น7%เท่านั้น ผวาคนแห่ถอนเงิน เตรียมตั้งรับสำรองเงินทุนหมุนเวียนไว้ 1.6 พันล้านหากบินไทยล้มละลายไม่ได้เงินลงทุนคืน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท .จำกัด หรือ สอ.ปตท.ได้ออกประกาศชี้แจงกรณีการลงทุนในบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) แก่สมาชิกจำนวน 2 ฉบับ สำหรับฉบับที่ 1 ระบุว่า

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ว่า สอ.ปตท.ลงทุนในบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (THAI) ซึ่งอาจทาให้สมาชิก สอ.ปตท. เกิดความกังวัลใจต่อการลงทุนดังกล่าว นั้น สอ.ปตท. ขอเรียนชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. สอ.ปตท. มีการลงทุนในหุ้นสามัญ THAI มูลค่า 18 ล้านบาท มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งคิดเป็น 0.04% ของการลงทุนทั้งหมด และมีการลงทุนหุ้นกู้ THAI มาตั้งแต่ปี 2556 และยุติการลงทุนในหุ้นกู้ THAI มาตั้งแต่กลางปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีเงินลงทุนหุ้นกู้ THAI จานวน 1,972 ล้านบาท ราคาตลาดอยู่ที่ 2,064 ล้านบาท (8 พ.ค. 2563) ซึ่ง THAI มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอแก่ THAI อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ได้อันดับความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลของเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A สูงกว่าการลงทุนที่ พรบ.สหกรณ์ กาหนดที่ระดับ A- สอ.ปตท. มีหุ้นกู้ THAI เครดิตเรตติ้งระดับ A เท่ากับ 6.93% ของการลงทุนทั้งหมด และลงทุนในเงินฝากและหุ้นกู้อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เครดิตเรตติ้งอยู่ในระดับ A เท่ากับ 93.07%

2. THAI เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ 31 ธ.ค. 2562 มีสินทรัพย์ 256,665 ล้านบาท มีหนี้สิน 244,899 ล้านบาท มีกระทรวงการคลังถือหุ้น 51% กองทุนรวมวายุภักษ์ถือหุ้น 15% ธนาคารออมสินถือหุ้น 2%

จากประเด็นปัญหาสภาพคล่องของ THAI คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ THAI เพื่อนาเสนอเข้า ครม. ต่อไป ประเด็นสำคัญได้แก่ กระทรวงการคลัง จะค้าประกันหนี้ THAI 54,000 ล้านบาท เพิ่มทุน 80,000 ล้านบาท และปรับโครงสร้างบริษัทใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชาระหนี้

3. สอ.ปตท. ตระหนักดีต่อความต้องการของสมาชิกทั้งที่อยากให้มีผลตอบแทน (เงินปันผล) ในระดับสูงเช่นที่ผ่านมา หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ตาม ซึ่งอยากเรียนให้ทราบว่า สอ.ปตท. เรามีนโยบายหลักคือการรักษาเงินต้นหรือเงินฝากของท่านสมาชิก ให้มีความมั่นคงปลอดภัยซึ่งหมายถึงการลงทุนใดๆ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังในบริษัท/องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีการจัดลำดับโดยบริษัทที่เป็นมืออาชีพที่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากผลตอบแทนที่สูงจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมีความสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่ได้กับความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ท่านสมาชิก

ขณะนี้ สอ.ปตท. ยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงาน และการดำเนินการต่างๆ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการดาเนินการจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะ การบินไทยอย่างใกล้ชิด

สุดท้ายใคร่ขอขอบคุณสมาชิกที่แสดงความเห็นและความกังวลอย่างเปิดเผยรวมกับความปรารถนาดีต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการดา เนินการ สอ.ปตท. พร้อมรับฟังความคิดเห็น

ส่วนฉบับที่2 ระบุว่าเป็นการประกาศชี้แจงเพิ่มเติมจากฉบับที่ 1 โดยระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆของการบินไทยนั้น เพื่อให้สมาชิกเกิดความชัดเจนและเห็นภาพผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ สอ.ปตท.ขอชี้แจงดังนี้

1.กรณีที่รัฐเข้าช่วยเหลือการบินไทยโดยการค้ำประกันเงินกู้ และแยกหน่วยธุรกิจออกไป รวมทั้งลดสัดส่วนให้ผู้ร่วมทุนมาถือหุ้นในบริษัทย่อย และแก้ปัญหาการบริหารจัดการ หุ้นการบินไทยที่สอ.ปตท. ถืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ
2.กรณีที่การบินไทยเข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูกิจการ หุ้นดังกล่าวจะมีสถานะเป็นตราสารหนี้ทางการเงินมีสิทธิชำระคืนก่อนเจ้าหนี้สามัญ และมีสิทธิเข้าร่วมในการทำแผนฟื้นฟู ซึ่ง สอ.ปตท.จะปกป้องประโยชน์ของสมาชิกให้มากที่สุด โดยรักษาเงินต้นไม่ให้เป็นศูนย์ แม้ว่า สอ.ปตท.จะมีสัดส่วนลทุนในหุ้นการบินไทยไม่ถึง7% ของการลงทุนทั้งหมด และหากไม่ได้ดอกเบี้ยเงินกู้จากการบินไทย สอ.ปตท.ยังมีดอกเบี้ยรับจากหุ้นตัวอื่น ที่เครดิตส่วนใหญ่A อีก93%
3.สอ.ปตท.มีแผนที่จะลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นการบินไทย แต่ในตลาดรองได้ให้มูลค่าหุ้นกู้การบินไทยสูงกว่าที่ สอ.ปตท. เสนอลงทุน รวมทั้งไม่มีคนรับซื้อตอนนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่จะถือแบบlong term จะทยอยครบกำหนดไปเรื่อยๆที่ผ่านมา สอ.ปตท.ได้รับชำระดอกเบี้ยตรงตามกำหนดและสม่ำเสมอ
4.งบการเงินล่าสุดของ สอ.ปตท. เดือนมี.ค.2563 มีข้อมูลดังนี้
-เงินฝากสหกรณ์อื่น 6,600ล้านบาท
-ลงทุนหุ้นกู้ 23,511 ล้านบาท
-รวมเงินที่สอ.ปตท.นำไปลงทุนนอกเหนือจากการให้สมาชิกกู้เองภายใน จำนวน 30,111ล้านบาท
-สอ.ปตท. มีเงินฝากจากสมาชิก 27,770ล้านบาท
-เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ไปลงทุนกับเงินที่รับฝากจากสมาชิกทั้งหมดจะพบว่าเงินลงทุนมีมากกว่าเงินรับฝากจากสมาชิกประมาณ 2,341ล้านบาท ความหมายคือ ถ้า สอ.ปตท. ไม่ได้เงินลงทุน 2,045ล้านบาท คืนจากการบินไทย ก็ยังคงมีความแข็งแรงและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
5.สอ.ปตท.มีแผนและได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆกับสมาชิกในช่วงนี้ ดังนี้
-เตรียมเงินทุนหมุนเวียน working cap bank ตอนนี้วงเงิน เหลือประมาณ 1,600 ล้านบาท ถ้าสมาชิกถอนเงิน ทั้งนี้ถ้าสมาชิกมีความต้องการมากกว่า 1,600ล้านบาท สอ.ปตท.สามารถบริการจัดการได้เพียงพอต่อความต้องการสมาชิก
ดังนั้นในสถานการณ์วิกฤติจากโรคระบาดที่เป็นตัวเร่งให้การบินไทยเกิดปัญหาในขณะนี้ และทำให้ระบบเศรษฐกิจโยรวมของประเทศและโลกได้รับผลกระทบ ความเข้าใจ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ไม่ทิ้งกัน ด้วยสติปัญญาของสมาชิกทุกคน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดที่จะตอบโจทย์ ได้ว่าสมาชิก สอ.ปตท.ทุกคนจะร่วมกับผ่านวิกฤติเช่นนี้ไปได้อย่างราบรื่นได้ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน