ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบใหม่ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ

7 ต.ค. 2564 - 09:54 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2564 ระบุ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 7 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2564 โดยมีสาระสำคัญ เช่น ข้อ 12 บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง

3.เป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้

4.เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชโองการหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานคืนในภายหลัง

5.เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่า


(ก) กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย

(ข) กระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล หรือได้มีคำพิพากษาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีนั้น หรือเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว

(ค) กระทำความผิดและอยู่ระหว่างการไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรืออยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้งนี้ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายในระเบียบนี้มีทั้งสิ้น 32 บัญชี เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่รัฐมนตรี, ข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้แทนการค้าไทย กรรมการประประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการประสานงานวุฒิสภา,

ผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐสภา, ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร, สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม บัญชีแนบท้ายในระเบียบนี้ ไม่ปรากฏบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สมรส ดังเช่นในระเบียบฉบับเก่า

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2564

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2564

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบใหม่ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง