ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ‘รับคดีอุ้มหายบิลลี่’ เป็นคดีพิเศษ!

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องมติคณะกรรมการคดีพิเศษให้ “คดีบิลลี่” เป็นคดีพิเศษ

คดีพิเศษ – บิลลี่ / เมื่อวันที่ 11 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ให้การกระทําความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน ตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี้

กรณี การหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ (เลขสืบสวนที่ ๑๐๔/๒๕๕๗)
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตํารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่

บทความก่อนหน้านี้Café Amazon Greenscape Photo Contest มอบรางวัลสุดยอดภาพถ่ายร้านคาเฟ่อเมซอน
บทความถัดไปแซ่บทุกองศา! บอลลูน กลับมาแล้ว อวดเซ็กซี่ด้วยบิกินีแดงริมทะเลอิตาลี