ชลบุรีก็ฝุ่นจากรถบรรทุก/กรมบัญชีกลางชี้แจง : บ.ก.ตอบจดหมาย

ชลบุรีก็ฝุ่นจากรถบรรทุก

ชลบุรีก็ฝุ่นจากรถบรรทุก/กรมบัญชีกลางชี้แจง : บ.ก.ตอบจดหมาย

ชลบุรีก็ฝุ่นจากรถบรรทุก

เรียน บ..

ชลบุรีก็ฝุ่นจากรถบรรทุก – ใน กทม.มีเครื่องวัดค่าฝุ่น ทำให้รู้ค่าฝุ่นเท่าไหร่ แต่ชาวชุมชนวัดพระประทานพร หมู่ที่ 9 .สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไม่มีเครื่องวัด แต่ก็บอกเล่าถึงความรู้สึกจากสัมผัสที่ได้รับ และผลกระทบที่ได้เกิดขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้บรรดารถบรรทุก ขับซิ่ง ตีฝุ่นเข้าชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเต็มไปด้วยฝุ่นละอองฟุ้งกระจายลอยเข้าไปก่อความเดือดร้อน ชาวบ้านในพื้นที่ต้องทนทุกข์ พบเจอกับฝุ่นละอองมานานหลายปีแล้ว เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดพระประทานพร ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่หลายราย ผลของ ฝุ่นละอองรถบรรทุก อยากขอร้องให้สิงห์รถบรรทุกขับรถชะลอบ้าง อย่าซิ่งกันมากนัก สงสารคนชุมชนที่อาศัยอยู่ในละแวก นี้หน่อย

นับถือ

ชำนาญ

ตอบ คุณชำนาญ

เป็นปัญหาที่น่าเห็นใจ กระทบสุขภาพประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบน่าจะช่วยตรวจสอบข้อร้องเรียนนี้ และดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

กรมบัญชีกลางชี้แจง

เรื่อง ชี้แจงข่าวการเพิ่มบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด (คอลัมน์ บ..ตอบจดหมาย) ฉบับวันที่ 23 มกราคม 2562

ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด (คอลัมน์ บ..ตอบจดหมาย) ฉบับวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้เผยแพร่ข่าวกรณีการเพิ่มบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จากเดิม 400,000 บาท เป็น 500,000 บาท ผู้มีสิทธิต้องยื่นคำขอไหม ยื่นที่ใด หรือกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ตามสิทธิ์เหมือนบำนาญปกติและเมื่อใดจะได้รับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนชี้แจงว่า กระทรวงการคลังได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่…) .ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา หากกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อใด จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

สำหรับในส่วนของการเตรียมความพร้อมกรมบัญชีกลางได้มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงิน และได้ร่างขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ได้รับความสะดวกในเรื่องของการใช้สิทธิและขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม หากประสงค์จะยื่นเรื่องขอรับเงิน

สามารถยื่นเรื่องได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ทั้งในกรณีที่มีหนี้และไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกันอยู่กับสถาบันการเงิน ดังนี้

1. กรณีเป็นผู้รับบำนาญที่ไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพส่วนเพิ่มทั้งจำนวน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับบำนาญรายเดือนอยู่ หรือเป็นบัญชีอื่น ตามที่ผู้รับบำนาญได้แสดงเจตนาไว้

2. กรณีเป็นผู้รับบำนาญที่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกันตามโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงิน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพส่วนเพิ่ม เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับแจ้ง จากธนาคารผู้ให้กู้บำเหน็จค้ำประกัน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปหักชำระหนี้บำเหน็จค้ำประกัน โดยได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิรับเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ไทยถูกจับตา
บทความถัดไปเปิดปฏิทินจีน 8 ก.พ.62 ‘วันรับเจ้าลงจากสวรรค์’ : ข่าวข้นคนเข้ม