‘ม.สยาม-ร.พ.พระนั่งเกล้า’ผลิตเพิ่ม แพทย์แผนปัจจุบัน-ทางเลือกสู้โควิด

20 ก.ย. 2564 - 12:27 น.

‘ม.สยาม-ร.พ.พระนั่งเกล้า’ผลิตเพิ่ม – จากพระดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงกล่าวว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นี่คือคำสอนที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นหลักในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีงาม เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับวงการแพทย์ของไทย อำนวยประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสาธารณสุขของชาติ เพราะช่วยให้ชีวิต สุขภาพ พลานามัยของประชากรในประเทศมีความปลอดภัย พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณค่าของ แพทย์ไทย

ศรัทธานี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ตัดสินใจเปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ เพราะต้องการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สร้างบุคลากรทางการแพทย์เพื่อ ช่วยชาติให้มีประชากรที่มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ

แนวคิดดังกล่าวทำให้เกิดความร่วมมือเพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถการใช้วิชาชีพช่วยเพื่อนมนุษย์อย่างมีประสบการณ์จึงลงนามความร่วมมือผลิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตต่อเนื่อง โดยให้ร.พ. พระนั่งเกล้าเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 เพิ่มความรู้และทักษะดูแลผู้ป่วย

ต่อมาเมื่อกระแสสังคมเริ่มหันมาให้ความสำคัญในการใช้สมุนไพรไทยมาเป็นทางเลือกในการรักษาโรค ทางมหาวิทยาลัยสยามมีความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพรทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลแบบบูรณาการ ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีเจตนารมณ์เดียวกันที่จะสืบสานและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะร่วมกันผลักดันการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสมุนไพรกัญชา กัญชง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และสมุนไพรอื่น ให้สามารถนำมาใช้ในการดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ หรือนำมาใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน ถือเป็นทางเลือกในการรักษาอีกทางหนึ่ง


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผอ.ร.พ.พระนั่งเกล้า และ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยสยาม

นพ.เกียรติภูมิให้ข้อคิดว่า “การผลิตแพทย์ยังมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทย จะต้องมีการพัฒนา และขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้น เพื่อให้อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม มีการผลิตและพัฒนากำลังด้านการแพทย์และสาธารณสุข สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ”

ด้านดร.พรชัยกล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ร.พ.พระนั่งเกล้า จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ รับนักศึกษา รุ่นแรกเมื่อปี 2556 และเริ่มฝึกปฏิบัติชั้นคลินิกที่ ร.พ.พระนั่งเกล้า ปี 2559 ได้รับการสนับสนุนจากสธ. มีการทบทวนพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก

ขณะนี้ได้เสนอขอรับการประเมิน และรับรองหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในปี พ.ศ.2565 โดยมีการกำกับ ให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ที่ผ่านมาผลิตบัณฑิตแพทย์เกือบทั้งหมดกระจายไปทำงานรับใช้ชาติในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสยามจะสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์แพทย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ทางด้านวิชาการ การบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

นี่คือนิมิตหมายที่ดีสำหรับวงการแพทย์ที่จะมีแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบันอย่างน้อยก็สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า แพทย์ที่มหาวิทยาลัยสยามผลิตออกมารับใช้ชาติ และประชาชน จะช่วยเสริมกำลังคณะแพทย์ที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาโรคระบาด โควิด-19 ให้คลี่คลาย และบรรเทาเบาบางลงไปได้อย่างแน่นอน

ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง
ผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสยาม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘ม.สยาม-ร.พ.พระนั่งเกล้า’ผลิตเพิ่ม แพทย์แผนปัจจุบัน-ทางเลือกสู้โควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง